Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
5 срібло (Ag 925) 15.55 33 спеціальний анциркулейтед гладкий із заглибленим написом 3000
Серія: Відродження української державності
Присвячена 20-річчю Основного Закону України, прийнятого 28 червня 1996 року Верховною Радою України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей. Конституція України закріплює фундаментальні положення організації і функціонування Української держави й суспільства.
На аверсі монети, що вертикально розділений навпіл на матову та дзеркальну поверхні, розміщено: угорі – малий Державний Герб України, праворуч півколом напис – УКРАЇНА, у центрі – будівлю Верховної Ради України, яка ліворуч обрамлена рослинним орнаментом, під будівлею – рік карбування монети 2016; унизу півколом номінал 5 ГРИВЕНЬ.
На реверсі монети, що вертикально розділений навпіл на матову та дзеркальну поверхні, у центрі розміщено стилізовану розгорнуту книгу, над якою гілочка калини, праворуч на дзеркальному тлі написи: 20/РОКІВ та півколом – КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ; ліворуч на матовому тлі зазначено текст перших статей Конституції України: Стаття 1./Україна є суве/ренна і незалеж/на, демократична,/ соціальна, правова/ держава./ Стаття 2./ Суверенітет України по/ширюється на/ всю її територію./ Україна є унітар/ною державою./ Територія Украї/ни в межах існу/ючого кордону/ є цілісною і не/доторканною./ Стаття 3./ Людина, її життя і здо/ров`я, честь і гідність,/ недоторканність і без/пека визнаються в/ Україні найвищою/ соціальною/ цінністю.
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор: Атаманчук Володимир