platezhi-ta-tarifi

 

КОМПЛАЄНС

Політики управління конфліктом інтересів в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк) дотримується визначеної Політики Банку з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), ціллю якої є визначення загальних принципів та підходів, переліку основних заходів, які використовуються Банком для належної організації та функціонування внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу, функціонування належної системи управління ризиками ВК/ФТ.
Основними принципами діяльності Банку у сфері ПВК/ФT є:

 • пріоритетність захисту законних інтересів громадян, суспільства і держави від шкоди, заподіяної внаслідок легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
 • надання пріоритету заходам із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення над заходами з протидії їм;
 • застосування ризик-орієнтованого підходу під час проведення фінансового моніторингу;
 • координованість взаємодії учасників внутрішньобанківської системи ПВК/ФT;
 • невідворотність застосування заходів щодо замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням;
 • невідворотність покарання та переконливості і пропорційності заходів впливу за порушення законодавства у сфері ПВК/ФT;
 • захист працівників Банку від погроз та інших негативних чи дискримінаційних дій, пов’язаних з виконанням вимог локального ПВК/ФТ законодавства;
 • звільнення від відповідальності за шкоду, заподіяну у зв’язку з виконанням обов’язків щодо проведення фінансового моніторингу у межах та у спосіб, що передбачені Законом;
 • збереження, захисту інформації та повноти, актуальності і своєчасності інформаційного обміну;
 • доступність учасникам внутрішньобанківської системи інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу;
 • звільнення від відповідальності за надання інформації з обмеженим доступом відповідно до вимог Закону про ПВК/ФТ;
 • співробітництво та взаємодія у сфері ПВК/ФT з компетентними органами, діяльність яких спрямована на забезпечення співробітництва у зазначеній сфері.

КОРПОРАТИВНА ЕТИКА

З метою підвищення прибутковості, фінансової стабільності, ефективності Банку та підтримання позитивного іміджу АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» визначає стандарти діяльності Банку і поведінки своїх працівників.
Корпоративні цінності є основою дій та рішень Банку. Вони відображають принципи ведення бізнесу, забезпечують реалізацію стратегії та побудову бездоганної ділової репутації.
Всі працівники Банку приймають, підтримують Корпоративні цінності Банку і дотримуються їх в своїй роботі.
Корпоративна поведінка в Банку будується на засадах законності, прозорості, професіоналізмі, компетентності, поваги до прав та інтересів клієнтів, ділових партнерів, акціонерів і працівників та направлена на підвищення ефективності діяльності Банку, підтримку його фінансової стабільності і прибутковості.

Усі працівники Банку взаємодіють з клієнтами, співробітниками, конкурентами та діловими партнерами Банку із врахуванням вимог Кодексу корпоративної етики АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Політики управління конфліктом інтересів в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТАМ ІНТЕРЕСІВ

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» визначає загальні принципи та підходи, а також перелік основних заходів, які використовуються Банком для запобігання виникненню потенційного конфлікту інтересів, виявлення та оцінки і врегулювання реального конфлікту інтересів.

Діяльність Банку з управління конфліктами інтересів побудована на наступних принципах:

 • пріоритетність прав та законних інтересів Банку перед особистими інтересами при виконанні працівниками своїх посадових обов’язків;
 • перевага попереджувальних дій;
 • обов’язковість розкриття відомостей про реальний або потенційний конфлікт інтересів;
 • індивідуальний розгляд і оцінка ризиків для Банку при виявленні кожного конфлікту інтересів та його врегулювання;
 • конфіденційність процесу розкриття відомостей про конфлікт інтересів і процесу його врегулювання перед третіми особами;
 • захист працівника від застосування негативних заходів Банку в зв’язку з повідомленням про конфлікт інтересів, який був своєчасно розкритий працівником і врегульований (вчинено запобіжні заходи) Банком;
 • поділ повноважень – принцип, який полягає в поділі функцій між самостійними структурними підрозділами Банку з метою виключення ситуацій, коли сфера відповідальності працівника допускає конфлікт інтересів.

Працівники Банку забезпечують управління конфліктами інтересів з метою уникнення суперечності між їхніми особистими інтересами і посадовими обов’язками, що впливає на добросовісне виконання ними своїх повноважень у Банку. Усі працівники Банку зобов’язані не допускати виникнення конфліктів інтересів у своїй діяльності, у тому числі пов’язаних із близькими особами та зовнішньою діяльністю поза Банком із врахуванням вимог Політики управління конфліктом інтересів в  АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕПРИЙНЯТНУ ПОВЕДІНКУ В БАНКУ / ПОРУШЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Банк визнає критичну важливість вчасного та відвертого обговорення, розгляду та врегулювання на вищих рівнях управління Банком проблем пов’язаних з неприйнятною поведінкою в Банку/порушеннями в діяльності Банку.
Запроваджений Банком механізм конфіденційного, анонімного та офіційного повідомлення про неприйнятну  поведінку в Банку/порушення в діяльності  Банку є складовою частиною корпоративної культури Банку та культури управління ризиками.
Якщо Вам (клієнту Банку, його працівнику або іншій зацікавленій особі) відомі факти неприйнятної поведінки працівників Банку, порушення законодавства або інші факти, які можуть нашкодити інтересам клієнтів та/або Банка, Ви можете проінформувати нас про це, відправивши відповідного листа.
Кожне повідомлення обов’язково буде оброблено з забезпеченням конфіденційності Вашого звернення.
У випадку надання анонімних повідомлень необхідно враховувати те, що при проведенні розслідування буде відсутня можливість уточнення та збору додаткової інформації, яка може бути необхідною для проведення розслідування. Саме тому, Банк щиро радить надавати конфіденційні повідомлення або при наданні інформації про неприйнятну поведінку в банку/порушення в діяльності Банку залишити контактні дані для з’ясування необхідних деталей.